Sơ đồ vận hành

Sơ đồ vận hành

Gói sản phẩm phù hợp cho các đối tác kinh doanh trong ngành nhập hàng xuyên biên giới có mô hình vừa và nhỏ, các đơn vị cung cấp dịch vụ gom Order, hạn chế về mặt nhân sự và không chủ động trong việc vận hành kho bãi, giao nhận hàng hóa.

Last updated