4. Cấu hình vận chuyển

1. Cấu hình đối tác vận chuyển

Menu => Cấu hình (1) => Đối tác vận chuyển (2) => Chọn tạo mới (3) => Điền thông tin của đối tác vận chuyển (4) => Tạo mới (5).

2. Cấu hình nhân viên vận chuyển

Menu => Cấu hình (1) => Nhân viên vận chuyển (2) => Tạo nhân viên mới (3) => Điền thông tin nhân viên vận chuyển (4) => Tạo mới (5).

3. Cấu hình giá vốn vận chuyển

3.1 Cấu hình giá vốn vận chuyển mới

Menu => Cấu hình (1) => Giá vốn vận chuyển (2) => Danh Sách giá vốn vận chuyển (3) => Tạo mới (4) => Chọn đối tác vận chuyển và điền thông tin giá vốn => Chọn đồng ý để kết thúc quá trình cấu hình.

3.2 Sửa cấu hình giá vốn vận chuyển

Menu => Cấu hình (1) => Giá vốn vận chuyển (2) => Chọn Danh Sách giá vốn vận chuyển, chọn sửa (3) => Sửa thông tin giá vốn theo nhu cầu => Bấm đồng ý

Last updated