Links

B3. Xử lý phiếu Thu - Chi

1. Tạo và duyệt phiếu thu

Tạo phiếu thu

Để tạo phiếu thu người tạo phải có quyền tạo phiếu thu cũng như xem được tài khoản quỹ và các quyền liên quan đến phiếu thu như số dư...
Bước 1: Vào Menu => Phiếu Thu (1) => chọn tài khoản quỹ cần tạo phiếu thu (2) => Tạo phiếu thu (3)
Danh sách phiếu thu
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin Số tiền (1) Nội dung giao dịch (2) Người nộp tiền(3) và chọn Tạo phiếu (4) để tạo phiếu thu
Thông tin phiếu thu

Duyệt phiếu thu

Cách 1: Ngay sau khi phiếu thu được tạo, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết giao diện phiếu thu => Nhân viên quỹ chọn Duyệt phiếu
Danh sách phiếu thu
Cách 2: Mở danh sách phiếu thu => chọn phiếu thu cần duyệt => bấm chọn Duyệt phiếu
image

2. Tạo và duyệt phiếu chi

Tương tự như tạo phiếu thu, để tạo phiếu chi người tạo phải có quyền tạo phiếu chi cũng như xem được tài khoản quỹ và các quyền liên quan đến phiếu chi

Tạo mục đích chi

Vào Menu chọn Mục đích chi (1) => Nhập các thông tin yêu cầu (2) => Tên (3) => Mô tả thêm (nếu cần) => chọn Tạo mục đích chi để hoàn tất.
Thông tin mục đích chi
Mục đích chi vừa tạo hiển thị trong danh sách mục đích chi như hình:
Danh sách mục đích chi
Trường hợp nếu không tạo mục đích chi trước thì kho tạo phiếu chi, hệ thống sẽ mặc định là mục đích chi khác

Tạo phiếu chi

Bước 1: Menu -> Phiếu Chi (1) => Chọn tài khoản quỹ cần tạo phiếu chi (2) => Tạo phiếu chi (3)
Danh sách phiếu chi
Bước 2: Điền đầy đủ thông tin Số tiền (1)=> Nội dung giao dịch (2) => Mục đích chi (3) => Người nhận tiền (4) => Tạo phiếu (5).
Thông tin phiếu chi

Duyệt phiếu chi

Cách 1: Ngay sau khi tạo phiếu chi thành công, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện chi tiết phiếu chi => Chọn Duyệt phiếu
Chi tiết phiếu chi
Cách 2: Mở danh sách phiếu chi => Chọn phiếu chi cần duyệt => bấm duyệt phiếu chi.
image