Các chức năng cấu hình

Mục đích: Hiện tại hệ thống hỗ trợ việc cấu hình các thông tin bao gồm:

  • Cấu hình Vendor: tạo và cập nhật Vendor trên hệ thống

  • Đồng bộ sản phẩm: cấu hình sản phẩm M28 và sản phẩm fobiz phục vụ việc đồng bộ đơn hàng. Việc cấu hình sẽ thực hiện bằng file

  • Quản lý vận hành: Gán user theo các Vendor mà user phụ trách để tránh việc hiển thị các thông tin của Vendor không liên quan

Last updated