2. Tạo mới và danh sách kho hàng

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng cấu hình dữ liệu kho vào hệ thống

Bước 1: Tại Menu Quản lý kho, người dùng bấm chọn nút "Thêm mới kho hàng

Bước 2: Người dùng nhập các thông tin của kho hàng. Các trường thông tin ( * ) là bắt buộc nhập. Có button check chọn để đánh dấu đó là Kho chính. 1 quốc gia chỉ được thiết lập 1 kho chính

Bước 3: Người dùng xem và tìm kiếm kho hàng tại Danh sách kho hàng khi truy cập vào Menu Quản lý kho. Tại đây hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm và bộ lọc để dễ dàng tìm kiếm các kho

Bước 4: Để cập nhật thông tin kho hàng, người dùng lick vào Mã kho hàng tại bản ghi cần cập nhật. Tại Tab Thông tin chung, cho phép người dùng cập nhật lại những thông tin của kho hàng

Tại Tab Danh sách vị trí, cho phép người dùng xem danh sách, tạo mới & cập nhất các vị trí kho trong hàng. Người dùng có thể chia kho hàng theo các vị trí thuộc Vendor và vào chức năng này để cấu hình các vị trí. Có thể gán nhiều Vendor vào 1 vị trí kho

Last updated