1. Phân đơn

Mục đích: Quản lý phân đơn cho Giao dịch viên(GDV) và hỗ trợ thu hồi đơn đã phân đối với GDV.

Quản lý tiến hành phân đơn cho GDV như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Đơn hàng từ menu bên trái, chọn Quản lý đơn.

Để phân nhiều đơn cho giao dịch viên, quản lý thực hiện như sau:

Bước 1: Tích chọn đơn chưa được phân GDV

Bước 2: Quản lý chọn chức năng Phân đơn để phân những đơn đã chọn cho cùng một GDV

Bước 3: Quản lý chọn tài khoản GDV để phân đơn và click Thực hiện để hoàn thành thao tác phân đơn.

Để phân từng đơn cho giao dịch viên, quản lý thực hiện như sau:

Quản lý click chọn tài khoản GDV trên từng đơn để phân đơn cho GDV

Đơn sau khi phân cho GDV tự động chuyển sang trạng thái Chờ Pai và log lại thời gian Quản lý phân đơn

Để thu hồi đơn đã phân cho GDV, quản lý thực hiện như sau:

Quản lý click chức năng Thu hồi để thu hồi đơn đã phân cho GDV trước đó

Last updated