3. Kiểm kê kho

HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ HÀNG HOÁ TẠI KHO

Kiểm kê hàng hoá nhằm mục đích kiểm soát và dõi tình trạng hàng hoá: Thất lạc, sai lệch,... bằng việc đối soát kiện hàng trong kho vật lý với kiện hàng đang có trên hệ thống.

1. Hướng dẫn cách kiểm kê hàng hoá

Bước 1: Vào menu -> Kiểm kê (1) -> Tạo kiểm kê (2) -> Chọn kho (3) -> Kiểm kê kiện (4) -> Tạo kiểm kê (5).

Bước 2: Tại màn hình kiểm kê kiện -> Quét hết kiện vật lý tại kho (1) -> Đối soát (2).

Bước 3: Check thông tin đối soát (1) -> Đánh dấu kiện thiếu nếu có (2) -> Đánh dấu kiện thừa nếu có (3) -> Chọn hoàn thành đối soát hoặc huỷ đối soát (4).

*Lưu ý: Tại danh sách các kiện thiếu/thừa nếu có phát sinh số kiện > 0, nút hoàn thành đối soát sẽ ẩn không click được, do vậy sẽ cần phải xử lý các kiện thiếu/thừa phát sinh.

- Danh sách kiện thiếu:

• Chọn “Đã xử lý": Khi đã tìm thấy kiện tại kho hoặc kiện đã được tìm thấy tại kho khác và có phương án xử lý với kiện.

• Chọn “Thất lạc”: Khi không tìm thấy kiện.

- Danh sách kiện thừa:

• Chọn “Nhập kho”: Nhập kiện thừa vào kho hiện tại.

• Chọn "Đã xử lý": Khi đã có phương án xử lý khác với kiện thừa (VD: chuyển về kho đúng của kiện, lưu kho...) và nhập lý do xử lý.

2. Hướng dẫn xem lại danh sách đã kiểm kê.

Vào menu -> Kiểm kê (1) -> Danh sách đã kiểm kê (2) -> Chọn mã kiểm kê muốn check (3) -> Xuất CSV (4).

*Lưu ý: Quý khách dễ dàng nhận diện được thời gian kiểm kê do mã kiểm kê được sinh tự động theo cấu trúc: Kho + Năm/tháng/ngày+ Số phiếu kiểm kê trong ngày.

- Ví dụ: Phiếu kiểm kê có mã là “K-HN-2021061003”, trong đó:

• K-HN: Ký hiệu của kho phân phối.

• 20210610: Là ngày thực hiện kiểm kê: 10/06/2021.

• 03: Là số phiếu kiểm kê thứ 3 được tạo trong ngày.

Last updated