2. Cấu hình bao

1. Cấu hình khu vực nhận bao

Mục đích để phân hàng ra khu vực đóng bao tương ứng (bao hàng đi TMĐT, Bao hàng tạo, Bao hàng chuyển thẳng...)

Menu => Cấu hình (1) => => Khu vực nhận bao (2) => Thêm khu vực (3) => Điền thông tin khu vực và bấm cập nhật.

3. Tạo kích thước bao hàng mẫu

Bước 1: Menu => Cấu hình (1) => => Kích thước bao (2) => Tạo kích thước (3).

Bước 2: Điền thông tin kích thước bao (1) => Tạo mới (2).

Để sửa kích thước bao đã có sẵn, Quý khách chọn vào nút sửa và sửa các thông tin theo nhu cầu

3. Cấu hình chi tiết bao hàng mẫu

Bước 1: Menu => Cấu hình (1) => Bao mẫu (2) => Tạo bao mẫu (3).

Bước 2: Điền thông tin bao mẫu (1) => Chọn loại dịch vụ bao thường hay bao ký gửi (2) => Chọn d vụ chi tiết cho bao hàng (3) => Tạo mới (4).

Last updated