11. Cấu hình cá nhân

Mục đích: Xác định số IP phone của giao dịch viên trên caresoft

Bước 1: Để thay đổi cấu hình cá nhân, từ thanh menu, quý khách chọn cấu hình => cấu hình cá nhân

Bước 2: Tại đây, quý khách có thể thêm hoặc thay đổi số IP phone của giao dịch viên trên Caresoft

Last updated