Links
Comment on page

1. Tạo Yêu cầu chuyển tiền

Truy cập menu bên trái màn hình

  • Chọn Yêu cầu thanh toán (1)
  • Chọn Tạo yêu cầu chuyển tiền (2)
  • Điền số tiền tệ cần chuyển (3)
  • Điền thông tin nhân hàng nhận tiền (mục có dấu sao là bắt buộc)(4)

Xác nhận (5) và (6).

image
image
** Yêu cầu chuyển tiền được tạo thành công như hình:**
image
Tại thời điểm YCCT ở trạng thái chờ tiếp nhận (chưa được tiếp nhận xử lý), Quý khách có thể hủy YCCT bằng cách mở chi tiết YCCT và bấm vào nút hủy bỏ:
image