Links

10. Quản lý nhóm

Mục đích: Quản lý danh sách nhóm và hỗ trợ khai báo nhóm trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin nhóm đã có và phân nhân viên Quỹ vào các nhóm để xử lý Yêu cầu thanh toán.
Quản lý khai báo nhóm như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Quản lý nhóm.
Quản lý nhóm
Bước 2: Quản lý tạo nhóm bằng cách chọn chức năng Thêm mới, sau đó nhập thông tin nhóm như: Mã nhóm, tên nhóm, mô tả và click OK để hoàn thành khai báo thông tin nhóm.
Tạo mới nhóm
Để chỉnh sửa thông tin nhóm,Quản lý thực hiện như sau:
Cách 1: quản lý click vào icon
. Các thông tin sửa nhóm giống như khi thêm mới.
Sửa thông tin nhóm
Cách 2: Quản lý click chọn Mã nhóm để xem Thông tin chi tiết nhóm
Chỉnh sửa thông tin nhóm
Quản lý chỉnh sửa nhóm bằng cách chọn chức năng Chỉnh sửa thông tin nhóm. Các thông tin sửa nhóm giống như khi thêm mới.
Chỉnh sửa thông tin nhóm
Để phân nhân viên Quỹ vào các nhóm, Quản lý thực hiện như sau:
Quản lý click chọn Mã nhóm để xem Thông tin chi tiết nhóm và sau đó nhập username/email nhân viên và click Thêm mới để thêm nhân viên quỹ vào nhóm.
Thêm nhân viên quỹ vào nhóm
Để xóa nhân viên khỏi nhóm, Quản lý click vào icon
Xóa nhân viên