7. Cấu hình danh mục (Loại ticket, Mức độ ưu tiên, Phạm vi liên quan)

Mục đích: Chức năng này cho phép Owner của dự án có thể tự cấu hình các danh mục như Loại ticket, Mức độ ưu tiên, Phạm vi liên quan theo từng project

Bước 1: Người dùng truy cập Menu Cài đặt/Cấu hình danh mục

Bước 2: Với Tab Loại ticket, hệ thống hiển thị ra danh sách các loại ticket và cho phép người dùng thực hiện các tuỳ chỉnh

  • Ẩn/Hiện Loại ticket. Loại ticket bị Ẩn sẽ không còn hiển thị ở danh mục Loại ticket khi tạo mới/cập nhật ticket nữa.

  • Điều chỉnh thứ tự hiển thị Loại ticket. Khi điều chỉnh thì trường Loại ticket khi Tạo mới/ Cập nhật ticket cũng sẽ sắp xếp lại theo thứ tự này

Bước 3: Người dùng có thể tạo mới thêm 1 Loại ticket nữa trong hệ thống bằng cách bấm chọn "Thêm mới". Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng nhập các thông tin của loại ticket mới, trong đó Tên là bắt buộc nhập.

Bước 4: Người dùng cũng có thể cập nhật các Loại ticket đã tồn tại bằng cách bấm vào Tên của loại ticket muốn chỉnh sửa và chỉnh sửa lại các thông tin

P/s: Việc thiết lập các danh mục Mức độ ưu tiên, Phạm vi liên quan thực hiện tương tự như với Loại ticket

Last updated