4. Thêm sản phẩm và MVĐ TQ

Cập nhật thông tin sản phẩm và Mã vận đơn lên đơn hàng

1. Cập nhật thông tin sản phẩm:

Quý khách truy cập vào hệ thống quản lý đơn ký gửi, click vào chi tiết “Đơn ký gửi” -> Chọn “Thêm sản phẩm” và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu (thông tin có dấu _ là thông tin bắt buộc) -> Chọn *“Thêm sản phẩm”_ như hình:

2. Cập nhật Mã vận đơn (MVĐ)/bill vận chuyển Trung Quốc:

2.1. Thêm MVĐ đối với trường hợp ký gửi có tạo đơn)

2.1.1 Thêm MVĐ thủ công (trường hợp tạo đơn thủ công từ hệ thống)

  • Chọn đơn hàng cần khớp MVĐ -> Chọn tab Vận chuyển (1) -> Thêm mã vận đơn (2) -> Điền mã vận đơn (3) -> Bấm Lưu (4).

  • Sau khi thêm MVD, trạng thái đơn được chuyển sang Người Bán giao như hình:

2.1.2 Thêm MVĐ tự động (trường hợp tạo đơn tự động từ công cụ)

Bước 1: Mở danh sách đơn trong mục Quản lý đơn hàng 我的淘宝 -> 已买到的宝贝.

Bước 2: Chọn khớp từng đơn (1) hoặc khớp tất cả các đơn (2) như hình:

Bước 3: Bấm khớp đơn (hệ thống hiện thị ra mục bấm khớp MVĐ nếu đơn hàng NCC đã phát).

2.2. Thêm MVĐ đối với hình thức ký gửi không tạo đơn

  • Áp dụng đối với các trường hợp ký gửi hàng hoá không cần tạo đơn hàng

Các trạng thái của MVĐ

  • Đã khởi tạo: Ngay sau khi Quý khách up MVĐ lên hệ thống.

  • Kho Nhận Hàng: Kho Trung Quốc đã nhận được hàng từ NCC.

  • Đã khớp đơn: Kho Trung Quốc đã tạo đơn hàng tương ứng với MVĐ nhận được.

Lưu ý: Khi sử dụng hình thức thêm MVĐ tự động Quý khách hàng TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỰ TẠO ĐƠN HÀNG trên trang người dùng (Đơn vị vận chuyển nhận hàng sẽ tự tạo đơn hàng và cập nhật lên hệ thống theo Mã vận đơn NCC phát đến để Khách hàng theo dõi)

Last updated