6. Duyệt thay đổi MHĐG

Mục đích: Giúp cho giao dịch viên có thể tự thêm mã hóa đơn gốc (MHĐG) cho đơn nhưng vẫn thông qua KSCLDV duyệt

Bước 1: Tạo đề nghị thay đổi MHĐG

Điều kiện để tạo đề nghị thay đổi MHĐG cho đơn:

  • Đơn qua trạng thái Đã Mua

  • Giao dịch viên không có quyền thêm/xóa MHĐG của đơn

Giao dịch viên truy cập vào trang Chi tiết đơn. Tại khu vực MHĐG, giao dịch viên click vào nút [Đề nghị thay đổi]

Bước 2: Giao dịch viên có thể thêm/xóa MHĐG tại form yêu cầu thay đổi

Bước 3: Sau khi thêm/xóa MHĐG tại form yêu cầu thay đổi, GDV nhập lý do thay đổi và click chọn vào nút [Thực hiện] để tạo đề nghị thay đổi MHĐG

Bước 4: Đề nghị thay đổi MHĐG sau khi tạo thành công sẽ hiển thị ở màn hình Duyệt thay đổi MHĐG và có trạng thái là Chưa xử lý

Từ menu Đơn hàng, giao dịch viên chọn mục Duyệt thay đổi MHĐG để tới màn hình Duyệt thay đổi MHĐG

Bước 5: Màn hình Duyệt thay đổi MHĐG hiển thị tất cả các đề nghị thay đổi MHĐG của giao dịch viên.

Mỗi đề nghị thay đổi bao gồm các thông tin:

  • Mã đơn hàng

  • MHĐG hiện tại

  • MHĐG mới

  • Thời gian tạo đề nghị

  • Lý do tạo đề nghị

  • Ghi chú duyệt đề nghị

  • Trạng thái đề nghị

  • Xem log hành động

Bước 6: Kiểm soát chất lượng dịch vụ có thể duyệt/từ chối đề nghị thay đổi

Để Duyệt đề nghị, nhân viên KSCKLDV click chọn vào nút [Duyệt] trên đề nghị chưa xử lý

Tại form duyệt nhân viên có thể nhập lý do hoặc không. Sau khi duyệt, đề nghị sẽ chuyển sang trạng thái Đã duyệt

Để từ chối đề nghị, nhân viên KSCLDV click chọn vào nút [Từ chối] trên đề nghị chưa xử lý

Sau khi từ chối, đề nghị sẽ chuyển sang trạng thái Đã từ chối

Last updated