B1. Phân quyền

Để có thể phân quyền xử lý công việc trên hệ thống quản lý Quỹ, Quản lý cần truy cập vào link hệ thống để phân quyền cho Nhân viên có thể thao tác/xử lý công việc bằng cách vào trực tiếp link quản lý Quỹ hoặc trang chủ https://dashboard.authen.me/ để chọn Quỹ

1. Thêm thành viên vào hệ thống

Quý khách chọn hệ thống Quỹ và thao tác thêm thành viên theo hướng dẫn như sau:

**Bước 1: Chọn quản lý ứng dụng (1) -> trong danh sách tìm ứng dụng Quỹ (2) -> Người dùng (3) -> Thêm thành viên (4)

Bước 2: Điền đầy đủ Tên đăng nhập (1) của nhân viên và chọn nút Thêm (2)

2. Phân quyền vào hệ thống

Bước 1: Sau khi thêm người dùng vào hệ thống Quý khách chọn tab Nhóm quyền (1) -> chọn quyền trong danh sách quyền (2) -> Thành viên (3) -> Thêm thành viên (4)

Bước 2: Tìm kiếm tên thành viên (1) => tick (2) để chọn thành viên => chọn Tôi đồng ý (3) để thêm thành viên.

Thành viên vừa chọn đã được phân quyền vào hệ thống thành công như hình:

Last updated