5. Theo dõi đơn Taobao Global

Sau khi đã tạo đơn thành công trên hệ thống, Quý khách có thể vào Đơn Hàng trên Menu góc trái màn hình để kiểm tra các đơn đã đặt.

Danh sách đơn hàng Taobao sẽ hiển thị các thông tin:##

 • Tất cả: Tất cả các đơn hàng Taobao Global của Quý khách

 • Đặt đơn: Các đơn hàng ở trạng thái Đặt đơn trên hệ thống

 • Chờ thanh toán: Các đơn hàng ở trạng thái Chờ thanh toán trên hệ thống

 • Chờ giao hàng: Các đơn hàng ở trạng thái Chờ giao hàng trên hệ thống

 • Đang giao hàng: Các đơn hàng ở trạng thái Đang giao hàng trên hệ thống

 • Huỷ: Các đơn hàng ở trạng thái Huỷ trên hệ thống

 • Đã nhận hàng: Các đơn hàng ở trạng thái Đã nhận hàng trên hệ thống

 • Đang thanh toán: Các đơn hàng ở trạng thái Đang thanh toán trên hệ thống

 • Thanh toán thất bại: Các đơn hàng ở trạng thái Thanh toán thất bại trên hệ thống

Mỗi mã đơn hàng cũng hiển thị các thông tin:##

 • Mã đơn: Mã đơn hàng trên hệ thống

 • Mã vận đơn: Mã vận đơn của đơn hàng khi NCC giao hàng

 • Mã đơn hàng gốc: Mã hoá đơn trên hệ thống Taobao Global

 • Tài khoản kết nối: Tài khoản Taobao Global dùng để đặt đơn

 • Số lượng: Số lượng sản phẩm đã mua

 • Thành Tiền: Số tiền đơn hàng trên Taobao Global

 • Ngày lên đơn: Thời gian Anh/Chị đặt đơn hàng trên Taobao Global

 • Xem sản phẩm: Các thông tin liên quan đến sản phẩm như tên sản phẩm (lấy theo tên trên link Taobao Global, số lượng và giá tiền

 • Trạng thái: Trạng thái đơn hàng như Đặt đơn, Chờ thanh toán, Huỷ…

 • Yêu cầu thanh toán hộ: liên kết gửi thanh toán hộ

Last updated