10. Nhận thông báo ticket qua Zalo

Mục đích: Ngay cả khi đang không ở trong hệ thống nhưng ticket lại có cập nhật (bình luận mới, được thêm Người xử lý, Chuyển trạng thái) thì người tạo, người theo dõi ticket, người được gán là Người xử lý ticket rất có nhu cầu nắm được các nội dung này. Vì vậy chức năng này cho phép người dùng thực hiện kết nối dự án với Zalo để nhận thông báo

Bước2: Người dùng truy cập vào Quản lý dự án, chọn dự án mà mình muốn nhận thông báo đó sau đó bấm biểu tương logo Zalo để kết nối tới Zalo

  • Sau đó làm theo hướng dẫn:

Các đối tượng nhận được thông báo

  • Người dùng là người tạo ticket

  • Người dùng được gán là "Người xử lý" ticket

  • Người dùng bấm theo dõi ticket

Lưu ý: Các đối tượng này nếu cũng chính là người thực hiện thao tác chuyển trạng thái/cập nhật người xử lý thì sẽ không nhận thông báo liên quan đến thao tác đó nữa.

Các trường hợp nhận được thông báo

  • Ticket có nội dung bình luận mới

  • Ticket cập nhật trường "Người xử lý" ticket

  • Ticket được chuyển trạng thái

Các trường hợp không nhận được thông báo

  • Dự án chưa thực hiện cấu hình kết nối tới Zalo --> liên hệ Owner dự án

Last updated