7. Thông tin chi tiết đơn hàng

Tại danh sách đơn hàng Quý khách click vào Mã đơn hàng để đến Chi tiết đơn hàng.

1. Thông tin hiển thị trong chi tiết đơn hàng

 • Mã đơn hàng.

 • Trạng thái đơn hàng.

 • Tổng chi phí.

 • Người bán.

 • Button tạo khiếu nại cho đơn hàng.

 • Cấp độ thành viên.

 • Tỷ lệ đặt cọc đơn hàng.

 • Cân nặng tính phí.

 • Thể tích.

 • Tỷ giá áp dụng.

 • Các dịch vụ.

 • Địa chỉ giao hàng của Quý khách tại Việt Nam.

 • Ghi chú cá nhân

 • Thanh cuộn thu gọn/mở rộng hiển thị.

 • Khung chat trao đổi nội dung trên đơn.

 • Các tab: Sản phẩm, tài chính đơn, kiện hàng, giao dịch, khiếu nại, lịch sử đơn và Log hoạt động trên đơn.

\

2. Tab Sản phẩm

 • Thông tin hiển thị trên mục Sản phẩm được phân bổ theo dòng và theo từng mã sản phẩm.

 • Mã ID sản phẩm, tên sản phẩm, option đặt mua.

 • Số lượng sản phẩm: Đặt/Mua/Nhận.

 • Đơn giá 1 sản phẩm.

 • Tiền hàng

 • Xuất excel danh sách sản phẩm trên đơn.

 • Lưu link sản phẩm.

 • Ghi chú cho sản phẩm.

 • Ghi chú cá nhân cho sản phẩm ( Ghi chú này sẽ hiển thị bảo mật trong giao diện đặt hàng của Quý khách, không hiển thị tại trang admin quản trị hệ thống).

\

3. Tài chính đơn

 • Thông tin hiển thị trên mục Sản phẩm được phân bổ theo dòng và theo từng mã sản phẩm.

 • Mã ID sản phẩm, tên sản phẩm, option đặt mua.

 • Số lượng sản phẩm: Đặt/Mua/Nhận.

 • Đơn giá 1 sản phẩm.

 • Tiền hàng

 • Xuất excel danh sách sản phẩm trên đơn.

 • Lưu link sản phẩm.

 • Ghi chú cho sản phẩm.

 • Ghi chú cá nhân cho sản phẩm ( Ghi chú này sẽ hiển thị bảo mật trong giao diện đặt hàng của Quý khách, không hiển thị tại trang admin quản trị hệ thống).

\

4. Kiện hàng

 • Thông tin hiển thị trong mục bao gồm:

  • Số thứ tự.

  • Mã kiện

  • Cân nặng tính phí.

  • Kích thước kiện.

  • Trạng thái kiện.

  • Thời gian cập nhập.

  5. Giao dịch

 • Thông tin hiển thị trong mục bao gồm:

  • Thời gian phát sinh giao dịch tài chính.

  • Giá trị giao dịch.

  • Loại giao dịch.

  • Nội dung và mã giao dịch.

Last updated