Links

5. Đặt cọc đơn hàng

Đặt đơn order từ công cụ

Quý khách có thể tạo từng đơn hàng hoặc tạo nhiều đơn hàng cùng lúc tùy theo nhu cầu
Lưu ý: Để tạo nhiều đơn cùng lúc Quý khách chọn những sản phẩm mình muốn đặt bằng cách click chọn vào sản phẩm đó
Đặt cọc đơn hàng (1)
Sau chọn những sản phẩm và dịch vụ cho đơn xong Quý khách ấn đặt hàng thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình kiểm tra đơn hàng trước khi đặt hàng

Chưa có địa chỉ nhận hàng

Quý khách tạo mới địa chỉ ngay tại khối địa chỉ giao hàng
Đặt cọc đơn hàng (2)
Quý khách click vào button Tạo địa chỉ để tạo địa chỉ nhận hàng cho đơn hàng
Đặt cọc đơn hàng (3)
Tại màn hình Kiểm tra và Đặt cọc Quý khách kiểm tra tất cả các thông tin liên quan đến đơn hàng, dịch vụ, số tiền, phí…
Quý khách Click vào nút Đặt cọc ngay để kết đơn
Sau khi Click Đặt cọc, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã PIN để tiến hàng đặt cọc cho đơn đã chọn
Mã PIN hệ thống mặc định là 123456
Xác nhận mã PIN đặt hàng
Sau khi nhập mã PIN đơn sẽ chuyển sang trạng thái đặt cọc thành công
Đặt cọc thành công