3. Kiểm soát giao dịch alipay

Bước 1: KSCLDV kiểm tra thông tin giao dịch alipay

Từ menu Kiểm soát mua hàng, nhân viên KSCLDV chọn mục Kiểm soát giao dịch để truy cập vào trang Danh sách giao dịch alipay

Kiểm soát giao dịch

Sau khi kế toán upload file giao dịch alipay thành công lên hệ thống thì tất cả giao dịch sẽ hiển thị ở màn hình danh sách giao dịch alipay.

Mỗi giao dịch alipay bao gồm các thông tin:

 • Tài khoản giao dịch

 • Mã giao dịch

 • Số tiền giao dịch

 • Thời gian GD

 • Mã đơn hàng

 • Loại GD

 • Nhà cung cấp

 • Mã GD nhà cung cấp

 • Thời gian tạo trên hệ thống

 • Thời gian xử lý

 • File CSV

 • Giao dịch liên quan

 • Tài khoản liên quan

Danh sách giao dịch alipay

Bước 2 Thêm/xóa MHĐG khỏi giao dịch

Tại trang danh sách giao dịch alipay, KSCLDV có thể thêm/xóa MHĐG trên giao dịch.

 • Nếu nhập MHĐG tồn tại trên đơn thì giao dịch sẽ map với đơn và giao dịch alipay hiển thị ở chi tiết đơn

 • Nếu nhập MHĐG không tồn tại trên đơn thì giao dịch chưa khớp được đơn và không hiển thị ở chi tiết đơn

Thêm MHĐG vào giao dịch

Thêm MHĐG vào GD

Xóa MHĐG khỏi GD: Click vào icon bút chì bên cạnh MHĐG, sau đó chọn xóa trên MHĐG cần xóa

Xóa MHĐG
Xóa MHĐG khỏi GD

Bước 3: Kiểm soát giao dịch bất thường

Các giao dịch được đánh dấu bất thường bao gồm:

 • Giao dịch khớp được MHĐG

 • Giao dịch có MHĐG nhưng không thấy trên hệ thống

 • Giao dịch chi thanh toán hộ chưa khớp giao dịch liên quan

 • Giao dịch chi thanh toán hộ có số tiền không khớp

 • Khác (các trường hợp bất thường khác không bao gồm các TH kể trên)

Resolve giao dịch bất thường

Với những giao dịch bất thường chưa xử lý thì có thể đánh dấu là Resolved (đã xử lý) với lý do đánh dấu là bắt buộc nhập.

Có 2 màn hình để thực hiện Resolve giao dịch đó là: Màn hình danh sách giao dịch và chi tiết giao dịch alipay.

Tại danh sách giao dịch alipay, nhân viên click vào nút [Resolve] bên cạnh cảnh báo bất thường của giao dịch.

Resolve giao dịch

Nhập lý do đánh dấu giao dịch đã xử lý và click chọn [Resolve] để đánh dấu là đã xử lý giao dịch bất thường

Đánh dấu đã xử lý GD bất thường

Hiển thị thông báo Resolve giao dịch thành công và giao dịch được đánh dấu là đã xử lý

Unresolve giao dịch

Với những giao dịch bất thường đã xử lý thì được phép Unrelove giao dịch bằng cách click vào nút [Unresolve] trên GD được đánh dấu là đã xử lý

Unresolve GD

Khi click vào nút [Unresolve] sẽ có thông báo confirm. Nếu chọn [OK] thì giao dịch sẽ Unresolve thành công và giao dịch trở thành GD bất thường chưa xử lý

Confirm Unresolve GD

Bước 4: Xem chi tiết giao dịch alipay

Từ trang danh sách GD alipay, nhân viên truy cập trang chi tiết giao dịch bằng cách click vào icon bên cạnh mã giao dịch

Chi tiết giao dịch hiển thị đầy đủ các thông tin của giao dịch. Ngoài ra,còn có thêm thông tin:

 • Log hành động GD

 • Cho phép ghi chú trên GD

 • Download file alipay chứa GD

Last updated