1. Tạo mới sản phẩm

Mục đích: Để đáp ứng nhu cầu vận hành, trước hết người dùng cần cấu hình dữ liệu sản phẩm trên hệ thống. Có 2 cách để tạo sản phẩm: tạo bằng giao diện ngay trên hệ thống hoặc tải file excel dữ liệu sản phẩm vào hệ thống

Bước 1: Tại Menu Sản phẩm, người dùng bấm chọn nút "Tải file tạo mới sản phẩm", click hoặc kéo thả file vào vùng yêu cầu

Bước 2: Nhập các thông tin của sản phẩm theo file excel

Bước 4: Người dùng có thể cập nhật thông tin sản phẩm bằng cách click vào Mã sản phẩm bản ghi cần cập nhật và chỉnh sửa các thông tin cho sản phẩm

Last updated