Tìm kiếm đơn hàng trên TB Global

Người dùng có thể tìm kiếm, quản lý đơn hàng trên hệ thống Taobao Global một cách dễ dàng qua các thông tin sau:

1. Tìm kiếm bằng Mã đơn hàng Taobao/淘宝订单编/Taobao order number

  • Bước 1: Vào phần Đơn hàng/订单/Order trên hệ thống Taobao Global

  • Bước 2: Chọn mục Toàn bộ đơn hàng/全部订单/All order

  • Bước 3: Tại phần Xuất thông tin đơn hàng/订单导出信息/ Export Oder info click chọn Mã đơn hàng taobao/淘宝订单编/Taobao order number

  • Bước 4: Nhập Mã đơn gốc của đơn đơn hàng và click vào Tìm kiếm/质询/Query, ngay lập tức sẽ hiện ra kết quả đơn hàng cần tìm kiếm

2.Tìm kiếm bằng Mã TBG/采购单/Puchase order ID

Các bước Tìm kiếm bằng Mã TBG /采购单ID/ Puchase order ID cũng tương tự như trên.

3. Tìm kiếm bằng tên sản phẩm/商品名称/Trade name

Các bước Tìm kiếm bằng Tìm kiếm bằng tên sản phẩm/商品名称/Trade name cũng tương tự như trên.

Last updated