2. Cấu hình chung

1. Cấu hình tỷ giá

Bước 1: Menu => Cấu hình tỷ giá (1) => Tỷ giá thanh toán hộ (2) => Tạo mới (3)

Bước 2: Điền tỷ giá mới (4) => Chọn thời gian áp dụng (5) => Thêm (6) => Bấm xác nhận đồng ý.

2. Cấu hình thêm tài khoản thanh toán

Bước 1: Menu => Cấu hình tài khoản thanh toán (1) => Thêm tài khoản thanh toán (2)

Bước 2: Điền thông tin hình thức thanh toán => Tên và tài khoản thanh toán => Đồng ý

3. Thêm tài khoản mua hàng nick doanh nghiệp 1688

Chọn thêm tài khoản mua hàng (1) => Điền thông tin tài khoản mua hàng (2) => Chọn Đồng ý (3)

4. Cấu hình tính năng thanh toán cho nhân viên

Bước 1: Menu => Quản lý nhân viên (1) => Điền user nhân viên muốn cấp quyền (2) => Chọn tìm kiếm (3).

Bước 2: Chọn vào sửa (1) => Chọn tài khoản thanh toán tương ứng (2) => Đồng ý (3).

Sau khi thành công hệ thống sẽ thông báo và giao diện ngoài nhìn thấy như hình

Last updated