B2. Tạo nhóm quyền

Sau khi tạo tài khoản thành công, quản lý sẽ dựa theo vị trí nhân sự và tính chất công việc để tạo những nhóm quyền riêng cho từng khâu xử lý.

Tại màn hình đăng nhập, Quý khách truy cập vào mục Quản lý ứng dụng:

Click vào hệ thống cần tạo Nhóm quyền -> Chọn Thêm

Điền tên Nhóm quyền và Mã nhóm quyền (Viết liền không dấu) -> Chọn Thêm

Tick chọn các quyền tương ứng với vị trí công việc/phòng ban -> Chọn Xác nhận

Last updated