4. Tạo mới ticket

Mục đích: Chức năng này cho phép người dùng taọ mới 1 ticket để báo lỗi/cải tiến vận hành/giao nhiệm vụ liên quan đến dự án

Bước 1: Tại màn hình Danh sách ticket, người dùng bấm chọn nút "Thêm mới ticket"

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng nhập các thông tin cần thiết để tạo ticket. Yêu cầu bắt buộc nhập Tiêu đềLoại ticket

Bước 3: Người dùng nhập các thông tin của ticket, bấm "Thêm mới" để tạo thêm 1 ticket. Ticket được tạo mới sẽ hiển thị trong Danh sách ticket theo thứ tự Mới trước cũ sau. Bấm "Huỷ bỏ" để xoá các dữ liệu đã nhập. Bấm X để tắt màn hình tạo mới ticket.

Lưu ý: Khi nhập trường Phòng ban/ĐT hệ thống sẽ hiển thị checkbox cho phép người dùng có thể chọn Chia sẻ nội bộ ticket. Nếu check chọn thì chỉ những thành viên thuộc phòng ban mới có thể xem được ticket. Nếu không check chọn thì toàn bộ thành viên của dự án sẽ có quyền xem ticket đó.

Các tình huống tạo mới ticket thất bại:

  • Không nhập các trường thông tin có dấu * (bắt buộc nhập)

  • Đính kèm file quá dung lượng

Last updated