6. Cấu hình trạng thái

Mục đích: Chức năng này cho phép Owner của dự án có thể tự cấu hình các danh mục của ticket

Bước 1: Người dùng truy cập Menu Cài đặt/Cấu hình danh mục/Tab Quản lý trạng thái

Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện danh sách các trạng thái hiện tại, cho phép người dùng điều chỉnh các tính năng:

  • Ẩn/Hiện trạng thái. Trạng thái bị Ẩn sẽ không còn hiển thị ở ticket cũng như ở Kanban nữa nhưng các ticket có trạng thái đã bị ẩn vẫn được hiển thị ở Danh sách tịcket.

  • Điều chỉnh thứ tự hiển thị trạng thái. Khi điều chỉnh thì các mục liên quan như: trường trạng thái khi cập nhật ticket, Danh sách ticket dạng Kanban cũng sẽ sắp xếp lại theo thứ tự này

  • Người dùng cũng có thể tích chọn trạng thái cuối. Trạng thái cuối được hiểu là trạng thái kết thúc của project, người tạo ra ticket xác nhận việc ticket này đã được thực hiện xong.

Bước 3: Người dùng có thể tạo mới thêm 1 trạng thái trong hệ thống bằng cách bấm chọn "Thêm mới". Hệ thống hiển thị giao diện để người dùng nhập các thông tin của trạng thái mới, trong đó Tên trạng thái là bắt buộc nhập. Người dùng có thể thiết lập màu sắc của trạng thái để phân biệt các ticket có trạng thái khác nhau ở trang Danh sách ticket

Bước 4: Người dùng cũng có thể cập nhật các ticket đã tồn tại bằng cách bấm vào Tên của trạng thái muốn chỉnh sửa và chỉnh sửa lại các thông tin

Last updated