GIỚI THIỆU

Giới thiệu chung về nền tảng Gobiz

Nền tảng Gobiz là nền tảng cung cấp các ứng dụng trợ giúp cho các hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới.

Các sản phẩm hiện tại có trên nền tảng Gobiz:

Go Cross Border

Là gói quản lý hoạt động kinh doanh xuyên biên giới, giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ủy thác mua hộ quản lý hoạt động vận hành, kinh doanh của mình. Gói Go CrossBorder bao gồm các phần mềm Go CB Shopper, Go Purchasing, Go Complaints, Go Logistics

Go CB Shopper

Go Purchasing

Go Complaints

Go Logistics

Go Expand (Closed Beta)

Go Ticket (Closed Alpha)

Last updated