2. Xác nhận đơn hàng

Mục đích

  • Xác nhận đơn hàng đủ điều kiện để được xuất kho

Hướng dẫn

Bước 1: Vào danh sách đơn hàng. Lọc theo trạng thái Chờ xác nhận, và có thể tận dụng các bộ filter khác như Thị trường, Vendor, Kho hàng

Bước 2: Click vào Xuất file Excel để tải về danh sách order có trong danh sách

Bước 3: Chỉnh sửa đơn hàng

Chỉnh sửa số lượng / giá bán: Chỉnh sửa trực tiếp trong file

Thêm SKU: Duplicate dòng của order đó và chỉnh lại SKU, số lượng, giá bán của dòng mới thêm

Bước 4: Click Cập nhật thông tin đơn và upload file lên hệ thống

Bước 5: Click Xác nhận thông tin đơn và upload file lên hệ thống để xác nhận là đơn hàng đã đủ điều kiện để xuất kho

Last updated