Links

3. Danh sách sản phẩm

  • Hệ thống hiển thị 2 loại danh sách:
    • Danh sách sản phẩm: hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm có trong hệ thống
Screen Shot 2021-06-11 at 08 59 32
  • Danh sách sản phẩm biến thể: hiển thị toàn bộ danh sách sku trong hệ thống (các biến thể sản phẩm)
image
  • Người dùng có thể tìm kiếm nhanh bằng cách sử dụng bộ lọc và ấn "Tìm kiếm" --> hệ thống hiển thị các bản ghi đáp ứng theo bộ lọc
  • Lưu ý: khi tìm kiếm theo Mã sản phẩm/ SKU yêu cầu nhập đúng giá trị Mã SKU cần tìm kiếm