Links

2. Xử lý đơn YCTT

1. Thanh toán YCTT

Bước 1: Vào menu => Chọn yêu cầu thanh toán hộ của tôi (1) => Chọn yêu cầu thanh toán hộ (2), tại đây sẽ thấy được toàn bộ các YCTT đã được phân cho nhân viên chờ xử lý.
image
Bước 2: Tại cột thanh toán => bấm chọn vào biểu tượng link (3) => hệ thống dẫn link sang web TMĐT cần thanh toán => Đăng nhập tài khoản thanh toán (4) => Tiến hành thanh toán tiền cho NCC theo đơn hàng của Khách như thông thường.
image
Bước 3: Quay lại giao diện admin => Bấm chọn Đã thanh toán cho YCTT vừa thanh toán xong (6) => Đồng ý (7).
image
Giao diện thông báo đã thanh toán thành công cho YCTT
image

2. Hủy YCTT

Bước 1: Vào menu => Chọn yêu cầu thanh toán hộ của tôi (1) => Chọn yêu cầu thanh toán hộ (2) => bấm chọn hủy (3)
Bước 2: Điền lý do hủy (4) => Đồng ý (5)
image

3. Từ chối YCTT

Vào menu => Chọn yêu cầu thanh toán hộ của tôi (1) => Chọn YCTT cần từ chối xử lý (2) => Tại cột người tiếp nhận chọn nút sửa (3) => Chọn Hủy bỏ (4).
image
Thông báo thành công sau khi từ chối YCTT
image