5. Cấu hình và phân quyền cho thành viên trong dự án

Mục đích: Để đáp ứng nhu cầu phân quyền các chức năng mà user được phép thao tác trên dự án, hệ thống cho phép Owner phân chia các vai trò có trong hệ thống và gán các quyền cụ thể mà vai trò được thao tác

Bước 1: Người dùng truy cập Menu Cài đặt/Phân quyền

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra giao diện cho phép người dùng thêm các vai trò có trong hệ thống bằng cách nhập vai trò --> Enter

Bước 3: Tại Tab Vai trò, cho phép người dùng tuỳ chỉnh bao gồm:

  • Chỉnh sửa lại tên Vai trò

  • Xoá Vai trò của dự án

  • Phân quyền chi tiết cho Vai trò bằng cách bật tắt từng chức năng trong danh sách

Bước 4: Gán Vai trò cho các thành viên trong dự án để phân quyền thao tác trong dự án cho thành viên

  • Tại tab Quản lý thành viên, khi thêm thành viên cho dự án cho phép gán Vai trò trong dự án cho thành viên đó

Last updated