3. Kiểm tra Danh sách kiện hàng

Vào menu => Danh sách kiện (1) => Chọn trạng thái kiện cần check (2) => Chọn loại đơn (3) => Bấm tìm kiếm (4) => Xuất file excell (5).

Last updated