Links

9. Tài khoản ngân hàng

Mục đích: Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng và hỗ trợ khai báo các tài khoản mới trên hệ thống.
Quản lý khai báo tài khoản ngân hàng như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Tài khoản ngân hàng
Danh sách tài khoản
Bước 2: Quản lý tạo tài khoản mới bằng cách chọn chức năng Tạo mới, sau đó nhập thông tin tài khoản như: Tên tài khoản, Tên người đứng tên tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng và click Thêm mới để hoàn thành khai báo thông tin tài khoản
Tạo mới tài khoản