2. Đăng ký và Đăng nhập tài khoản

1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Để có thể đặt hàng Quý khách vui lòng truy cập Trang chủ website đặt hàng, trên menu click vào mục Đăng ký

Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin:

  • Tài khoản đăng nhập (Username): Viết liền không dấu, không chứa khoảng trắng.

  • Họ và tên.

  • Email đăng ký.

  • Số điện thoại liên hệ.

  • Nhập mật khẩu.

  • Xác nhận lại mật khẩu.

  • Mã giới thiệu (nếu có)

  • Click vào ô đồng ý chính sách.

  • Xác nhận đăng ký.

2. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, Quý khách tiến hành đăng nhập hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu.

3. ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN

Để Đăng xuất tài khoản, Quý khách click vào khu vực mục hình đại diện hoặc phần hiển thị số dư ví như hình minh họa sau:

Last updated