1.8. Cấu hình câu hỏi thường gặp

Truy cập Menu => chọn Cấu hình chung

Chọn Câu hỏi thường gặp => Thêm câu hỏi thường gặp

Quý khách nhập thông tin Tiêu đề, Nội dung => Chọn Đồng ý

Câu hỏi thường gặp vừa thêm hiển thị trong danh sách dưới đây:

Ở giao diện khách hàng Câu hỏi thường gặp sẽ hiển thị trong phần hướng dẫn dưới đây:

Last updated