1.2. Cấu hình kho

Thuật ngữ chuyên ngành:

 • Kho nhận:

 • Kho phân phối:

Danh sách kho

Tại menu chọn Cấu hình => Chọn Danh sách kho

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách kho hàng gồm các thông tin:

 • Tổng số lượng kho

 • Log: Quý khách có thể kiểm tra lịch sử thao tác cập nhập thông tin kho của nhân viên quản trị

 • Button Tạo kho mới

 • Button Sửa thông tin

 • Mã kho hàng

 • Tên kho hàng

 • Địa chỉ kho hàng

 • Thời gian tạo

 • Trạng thái hoạt động

 • Vị trí sắp xếp

 • Ghi chú

 • Loại kho hàng

Tạo mới

 • Tại danh sách kho Quý khách click vào button Tạo kho mới

(1) - Mã kho quý khách viết tiếng việt không dấu (Lưu ý mã kho tạo ở admin phải trùng với mã kho tạo trên hệ thống quản lý kho).

(2) - Tên kho: tên kho hàng tương ứng với mã kho Quý khách vừa tạo.

(3) - Vị trí sắp xếp hiển thị trong danh sách kho.

(4) - Gõ tìm kiếm và Chọn địa chỉ kho tương ứng.

(5) - Áp dụng cho kho nhận hàng. Khi Quý khách điền đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại và tên người nhận hàng tại kho nhận lên hệ thống. Đối với các khách ký gửi đã thêm địa chỉ này trên site gốc, công cụ đặt hàng sẽ nhận diện được địa chỉ kho và hướng dẫn khách tạo đơn ký gửi bằng công cụ đặt hàng.

Last updated