3. Cấu hình giao dịch NCC

Để có thể thiết lập được cấu hình giao dịch nhà cung cấp ,quản lý thực hiện như sau:

Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Cấu hình Giao dịch NCC.

1. Giao dịch

1.1 Công thức tính tỉ lệ lợi nhuận

Với đơn ở trạng thái không phải Hủy, Hết hàng : Tỉ lệ lợi nhuận (không phải trạng thái Hủy, Hết hàng) được tính bằng lợi nhuận/giá vốn

Với đơn ở trạng thái Hủy, Hết hàng: Tỉ lệ lợi nhuận = lợi nhuận/giá vốn

1.2 Tỉ lệ cho phép

Bước 1: Quản lý nhập giá trị vào ô Tỉ lệ cho phép (Đơn vị: %) và nhấn [Lưu]

Bước 2: Quản lý truy cập Kiểm soát mua hàng từ menu bên trái, chọn Kiểm soát đơn hàng.

Khi tỉ lệ lợi nhuận đơn được tính theo công thức mà vượt quá ngưỡng cấu hình thì hiển thị cảnh báo.

1.3 Cấu hình mã HDG có trong cả GD alipay global và alipay nội địa thì không tính alipay nội địa vào tài chính đơn

Bước 1: Quản lý chọn BẬT cấu hình và nhấn [Lưu]

( Trong cùng MHĐG, nếu có giao dịch Alipay Global, sẽ không tính các giao dịch Alipay từ nguồn file nội địa vào tài chính đơn nữa.)

Bước 2: Quản lý chọn TẮT cấu hình và nhấn [Lưu]

( Trong cùng MHĐG, nếu có giao dịch Alipay Global, vẫn sẽ tính các giao dịch Alipay từ nguồn file nội địa vào tài chính đơn.)

1.4 Thời gian chờ giao dịch

Bước 1: Quản lý nhập giá trị vào ô Thời gian chờ giao dịch (Đơn vị: giờ) và nhấn [Lưu]

Bước 2: Quản lý truy cập Kiểm soát mua hàng từ menu bên trái, chọn Kiểm soát đơn hàng.

Sau khi đơn chuyển sang trạng thái đã mua một khoảng thời gian như cấu hình mà đơn chưa có giao dịch NCC thì sẽ cảnh báo là đơn có vấn đề "Đơn chưa có giao dịch NCC"

2. Danh sách các loại giao dịch

Bước 1: Quản lý nhập Số MHĐG tối đa cho GD

Bước 2: Quản lý chọn BẬT cấu hình và nhấn [Lưu] để tính trong tài chính mua.

Bước 3: Quản lý chọn TẮT cấu hình và nhấn [Lưu] để không tính trong tài chính mua.

Last updated