3. Tạo giao dịch truy thu nạp tiền

TẠO GIAO DỊCH TRUY TẠO NẠP TÀI CHÍNH

Menu => Tạo giao dịch tài chính (1) => Chọn loại giao dịch Truy thu hoặc điều chỉnh (2) => Điền username cần tạo giao dịch (3) => Điền giá trị giao dịch (4) - Điền giá trị "+" hoặc "-" theo nhu cầu => Điền lý do giao dịch (5) => Tạo giao dịch (6) => Nhập mã pin xác nhận.

DUYỆT GIAO DỊCH TRUY THU TẠO NẠP

Memu => Danh sách giao dịch theo yêu cầu (1) => Điền thông tin mã giao dịch hoặc thông tin khách hàng (2) => Tìm kiếm (3) => Chọn giao dịch muốn xử lý (4) => Duyệt hoặc từ chối (5) => Xác nhận mã pin và điền nội dung lý do nếu có (6) => Xác nhận.

Last updated