4. Tài khoản mua hàng

Mục đích: Quản lý danh sách tài khoản mua hàng,hỗ trợ khai báo các tài khoản mua hàng trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin tài khoản mua hàng đã có và phân tài khoản mua hàng cho giao dịch viên(GDV)

Quản lý khai báo thông tin kho như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Tài khoản mua hàng.

Bước 2: Quản lý tạo tài khoản mới bằng cách chọn chức năng Tạo mới, sau đó nhập thông tin tài khoản như: Tên tài khoản,Email/Số điện thoại,Số tài khoản, Dãy số cuối trên MHĐG, Nguồn hàng, Trạng thái và click Thực hiện để hoàn thành khai báo thông tin tài khoản.

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, quản lý click vào SỬA. Các thông tin sửa tài khoản giống như khi thêm mới

Để phân tài khoản mua hàng cho Giao dịch viên (GDV), Quản lý thực hiện như sau:

Bước 1: Quản lý truy cập trang Giao dịch viên từ menu bên trái, chọn Danh sách giao dịch viên.

Bước 2: Quản lý chọn hoặc tìm kiếm GDV chưa được vào nhóm và chọn chức năng Vào nhóm để thêm GDV vào nhóm

Bước 3: Quản lý truy cập trang Giao dịch viên từ menu bên trái, chọn Phân tài khoản mua hàng.

Bước 4: Quản lý chọn Chỉ định tài khoản để chỉ định tài khoản mua hàng cho GDV

Quản lý nhập các thông tin như: Tên GDV,Tài khoản mua hàng và click Thực hiện để hoàn thành phân tài khoản mua hàng cho GDV.

Last updated