Links

4. Tài khoản mua hàng

Mục đích: Quản lý danh sách tài khoản mua hàng,hỗ trợ khai báo các tài khoản mua hàng trên hệ thống, chỉnh sửa thông tin tài khoản mua hàng đã có và phân tài khoản mua hàng cho giao dịch viên(GDV)
Quản lý khai báo thông tin kho như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Cấu hình từ menu bên trái, chọn Tài khoản mua hàng.
Danh sách tài khoản mua hàng
Bước 2: Quản lý tạo tài khoản mới bằng cách chọn chức năng Tạo mới, sau đó nhập thông tin tài khoản như: Tên tài khoản,Email/Số điện thoại,Số tài khoản, Dãy số cuối trên MHĐG, Nguồn hàng, Trạng thái và click Thực hiện để hoàn thành khai báo thông tin tài khoản.
Tạo mới tài khoản mua hàng
Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, quản lý click vào SỬA. Các thông tin sửa tài khoản giống như khi thêm mới
Sửa tài khoản
Để phân tài khoản mua hàng cho Giao dịch viên (GDV), Quản lý thực hiện như sau:
Bước 1: Quản lý truy cập trang Giao dịch viên từ menu bên trái, chọn Danh sách giao dịch viên.
Danh sách giao dịch viên
Bước 2: Quản lý chọn hoặc tìm kiếm GDV chưa được vào nhóm và chọn chức năng Vào nhóm để thêm GDV vào nhóm
Phân nhóm
Bước 3: Quản lý truy cập trang Giao dịch viên từ menu bên trái, chọn Phân tài khoản mua hàng.
Phân tài khoản mua hàng
Bước 4: Quản lý chọn Chỉ định tài khoản để chỉ định tài khoản mua hàng cho GDV
Phân tài khoản mua hàng
Quản lý nhập các thông tin như: Tên GDV,Tài khoản mua hàng và click Thực hiện để hoàn thành phân tài khoản mua hàng cho GDV.
Phân tài khoản mua hàng