3. Lưu ý hàng hóa

Tạo lưu ý hàng hóa

Bước 1: Menu => DS lưu ý hàng hóa (1) => Chọn loại lưu ý: mã đơn, mã kiện, MVĐ, user khách hàng (2) => Điền mã đơn/mã kiện/MVĐ cần tạo lưu ý (3) => Bấm vào "dấu cộng" để bắt đầu tạo lưu ý (4).

Bước 2: Điền nội dung cần lưu ý (5) => Chọn khâu cần cảnh báo (6) => Chọn thời gian (7) => Bấm đồng ý (8)

Kết quả lưu ý đã tạo thành công như hình:

Last updated