Links
Comment on page

9. Tạo và quản lý Khiếu nại

Tạo khiếu nại

Quý khách có thể tạo khiếu nại cho toàn bộ đơn hàng hoặc tạo riêng cho các mã sản phẩm trên đơn trong chi tiết đơn hàng và tại menu khiếu nại trên hệ thống.

HD tạo khiếu nại trong chi tiết đơn hàng

Để tạo khiếu nại dịch vụ, Quý khách truy cập trang chi tiết đơn hàng, tạo khiếu nại tại 1 trong 3 vị trí được khoanh đỏ trong hình minh họa sau:
Tạo khiếu nại trong chi tiết đơn hàng
Tiếp theo Quý khách chọn Lý do khiếu nạiPhương án xử lý:
Lý do khiếu nại
Phương án xử lý
Sau khi cung cấp đầy đủ các thông tin, Quý khách click vào nút Tạo khiếu nại
Tạo khiếu nại
Lưu ý: Một số lý do khiếu nại Quý khách cần cung cấp thêm các thông tin hoặc hình ảnh đính kèm, số tiền đề xuất. Nếu không điền đủ thông tin Quý khách sẽ không click được vào nút Tạo khiếu nại.
Tạo khiếu nại thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo và chuyến hướng sang trang chi tiết khiếu nại:
Tạo khiếu nại thành công

HD tạo khiếu nại trong màn hình danh sách khiếu nại

Quý khách có thể truy cập từ menu bên trái màn hình để vào Danh sách khiếu nại
Màn hình danh sách khiếu nại
Các bước tạo khiếu nại Quý khách tiến hành như tạo khiếu nại trong chi tiết đơn hàng.

Quản lý danh sách khiếu nại

Tìm kiếm đơn khiếu nại

Quý khách có thể lọc search theo các điều kiện:
  • Trạng thái xử lý.
  • Phương án xử lý.
  • Tìm kiếm theo mã khiếu nại, mã đơn hàng hoặc mã sản phẩm.
Tìm kiếm đơn khiếu nại
Để xóa dữ liệu đã lọc Quý khách sử dụng chức năng Làm mới bộ lọc

Danh sách khiếu nại

Các thông tin hiển thị:
* Tổng số đơn khiếu nại.
* Mã khiếu nại.
* Tên khiếu nại.
* Thời gian tạo.
* Trạng thái xử lý.
* Số tiền bồi hoàn.
* Phương án xử lý.
Danh sách khiếu nại

Chi tiết đơn khiếu nại

Thông tin hiển thị trong chi tiết đơn khiếu nại:
* Mã khiếu nại.
* Mã đơn hàng/Mã sản phẩm.
* Trạng thái xử lý.
* Lý do khiếu nại và một số thông tin khác.
* Nội dung và khung chat trao đổi thông tin trên khiếu nại.
* Đánh giá và nhận xét khi khiếu nại hoàn tất.
Chi tiết khiếu nại