1. Kiểm tra lọc Danh sách đơn hàng

1. Đơn mua hộ

Vào menu => Chọn danh sách đơn (1) => Chọn mở rộng thông tin (2) => Chọn trạng thái/dịch vụ đơn cần tìm kiếm (3) => Bấm tìm kiếm (4) => Xuất file excell (5).

2. Đơn ký gửi

Vào menu => Chọn đơn ký gửi (1) => Chọn mở rộng thông tin (2) => Chọn trạng thái/dịch vụ đơn ký gửi cần tìm kiếm (3) => Bấm tìm kiếm (4) => Xuất file excell (5).

Last updated