Links
Comment on page

B1. Cấu hình

Mục đích: Chức năng này cho phép quý khách có thể quản lý mục tài chính trên đơn, chỉnh sửa mục tài chính và thêm thông tin người gây ra lỗi. Ngoài ra quý khách có thể cấu hình số tiền duyệt trên khiếu nại cho mỗi nhân viên.
I. Cấu hình mục tài chính
Bước 1: Quý khách truy cập vào trang Cấu hình từ menu bên trái màn hình:
Menu cấu hình
Bước 2: Tại màn hình Cấu hình, quý khách chọn icon sửa tại mục tài chính cần thay đổi:
Sửa mục tài chính
Bước 3: Quý khách nhập các thông tin cần thay đổi như: mục tài chính hoặc thứ tự ưu tiên, sau đó ấn chọn "Thay đổi":
Thay đổi thông tin cấu hình mục tài chính
Sau thay đổi cấu hình mục tài chính thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thành công":
Thay đổi cấu hình mục tài chính thành công
Tại chi tiết khiếu nại, phần mục tài chính, quý khách sẽ thấy thông tin cấu hình mục tài chính được thay đổi như đã cấu hình, mục tài chính và thứ tự ưu tiên của loại giao dịch được sắp xếp từ trên xuống dưới:
Thông tin mục tài chính trong chi tiết khiếu nại
II. Thêm người gây ra lỗi
Bước 1: Quý khách truy cập vào trang Cấu hình từ menu bên trái màn hình:
Menu cấu hình
Bước 2: Tại màn hình Cấu hình, mục thêm người gây ra lỗi, quý khách thực hiện nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (1), (2), (3), sau đó ấn chọn (4) để thêm thông tin người gây ra lỗi:
Nhập thông tin người gây ra lỗi
Sau khi thay đổi cấu hình mục tài chính thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thành công". Tại chi tiết khiếu nại, mục lỗi xuất phát sẽ hiển thị thông tin người gây ra lỗi đã được thêm:
Thông tin người gây ra lỗi trong chi tiết khiếu nại
III. Cấu hình số tiền duyệt cho nhân viên
Bước 1: Quý khách truy cập vào trang Danh sách nhân viên từ menu bên trái màn hình:
Danh sách nhân viên
Bước 2: Tại màn hình Danh sách nhân viên, quý khách chọn (1) để cấu hình số tiền duyệt trên khiếu nại cho từng nhân viên:
Cấu hình số tiền duyệt
Bước 3: Quý khách nhập thông tin số tiền cần duyệt, sau đó chọn "Thay đổi":
Nhập số tiền cần duyệt
Sau khi cấu hình số tiền duyệt khiếu nại thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thành công" và nhân viên sẽ được hoàn tiền với những khiếu nại có số tiền đề nghị nhỏ hơn số tiền duyệt khiếu nại đã được cấu hình trên hệ thống.