1. Setup tỷ giá

  • Khái niệm Tỷ giá: là giá trị của một đồng tiền khi chuyển đổi sang một đồng tiền khác hay có thể hiểu là mức giá tại một thời điểm khi mà đồng tiền của một nước hay khu vực có thể được chuyển đổi sang một loại đồng tiền của quốc gia, khu vực hay ngoại tệ khác.

Tỷ giá thanh toán hộ

Vào menu => Cấu hình => Cấu hình tỷ giá thanh toán hộ (1) => Tạo mới (2) => Điền tỷ giá cần quy đổi (3) => Chọn thời gian áp dụng (4) => Thêm (5).

  • Xác nhận đồng ý tạo tạo tỷ giá mới

  • Có thể sửa cấu hình trong trường hợp bộ cấu hình chưa có hiệu lực

Last updated