1. Lịch sử xuất nhập hàng

Menu => Vận hành => Lịch sử quét mã (1) => Chọn điều kiện cần lọc (2) => Chọn thời gian lọc mong muốn (3) => Tìm kiếm (4) => Xuất file excell báo cáo (5).

Danh sách lọc được như hình:

Tại đây Quý khách có thể thống kê, theo dõi sản lượng hàng hoá xuất/nhập hàng trong ngày, trong tháng; hoặc khối lượng công việc xuất/nhập mà nhân viên hoặc nhóm nhân viên làm được...

Last updated