4. Lưu ý hàng hóa

1. Hướng dẫn tạo lưu ý hàng hoá

Mục đích: Cảnh báo/lưu ý hay tạo một yêu cầu nào đó cho một khâu/bộ phận xử lý Đơn hàng (Khi các khâu được cảnh báo quyét mã (Mã đơn/mã kiện/Mã vận đơn) sẽ nhận được cảnh báo bằng âm thanh “Lưu ý” – Khâu được cảnh báo cần chủ động kiểm tra nội dung được lưu ý để xử lý theo yêu cầu).

Bước 1: Vào Menu -> Lưu ý hàng hoá (1) -> DS lưu ý hàng hoá (2) -> Chọn tad lưu ý cho mã đơn/Kiện/Mã vận đơn (3) -> Điền mã đơn hoặc mã kiện hay MVĐ muốn tạo lưu ý (4) -> Click vào dấu (+) (5).

Bước 2: Điền nội dung cần lưu ý (1) -> Chọn khâu cảnh báo (2) -> Chọn thời gian (3) -> Bấm ok (4) -> Đồng ý (5).

2. Xem danh sách lưu ý đã tạo

Để xem được chi tiết lưu ý hàng hoá đã tạo: Quý khách vào Menu -> Lưu ý hàng hoá -> DS lưu ý hàng hoá.

Tại danh sách lưu ý hàng hoá sẽ có đầy đủ các thông tin: Mã vận đơn, mã đơn hay mã kiện tương ứng vừa tạo (1); thời gian hết hạn lưu ý (2); Nội dung lưu ý đã tạo (3); Khâu cảnh báo (4).

Last updated