9. Quản lý phòng ban

Mục đích: Chức năng này cho phép user được phân quyền có thể tạo được phòng ban cho dự án và thêm các thành viên cho phòng ban đó

Bước 1: Người dùng truy cập Menu Cài đặt/Cấu hình danh mục

Bước 2: Hệ thống hiển thị ra danh sách các phòng ban hiện tại của dự án và cho phép người dùng thực hiện các tuỳ chỉnh:

  • Ẩn/hiện phòng ban: Phòng ban không được checkbox hiển thị sẽ không hiển thị ở danh sách phòng ban khi tạo mới ticket, xem danh sách ticket

  • Tạo mới phòng ban

  • Thêm danh sách nhân viên cho phòng ban

  • Cập nhật thông tin phòng ban

Bước 3: Để tạo mới phòng ban, user click "Thêm mới", nhập các thông tin trên giao diện --> "Tạo mới". Click nhập lại nếu muốn xoá các thông tin đã nhập, nhập lại từ đầu

Bước 4: Để xem danh sách nhân viên cho phòng ban, user click vào biểu tượng Quản lý thành viên

  • Tại đây cho phép user xem danh sách nhân viên hiện tại, loại bỏ nhân viên khỏi phòng ban, thêm nhân viên mới vào phòng ban

  • Để loại bỏ nhân viên, user click vào button X ở bản ghi muốn loại bỏ hoặc check chọn nhiều thành viên 1 lúc và bấm "Loại bỏ thành viên"

  • Để thêm nhân viên mới, user nhập email vào ô tìm kiếm và click chọn vào bản ghi email đúng để thêm nhân viên vào danh sách

Bước 4: Để cập nhật phòng ban, user click vào Tên phòng ban muốn cập nhật, chỉnh sửa lại thông tin trên giao diện và bấm "Cập nhật"

Last updated