Tạo khiếu nại cho khách hàng
Mục đích: Chức năng này cho phép quý khách có thể tạo khiếu nại dịch vụ cho toàn bộ đơn hàng hoặc tạo riêng cho các mã sản phẩm trên đơn.
Bước 1: Tại màn hình Danh sách khiếu nại, quý khách bấm chọn nút (1) "Tạo khiếu nại":
Danh sách khiếu nại
Bước 2: Tại màn hình Tạo khiếu nại, quý khách nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc (*) để tạo khiếu nại như: mã đơn, lý do khiếu nại, phương án xử lý:
Nhập thông tin để tạo khiếu nại
Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, quý khách bấm chọn nút (1) "Tạo" để tạo khiếu nại:
Tạo khiếu nại
Lưu ý: Một số lý do khiếu nại quý khách cần cung cấp thêm các thông tin như: mô tả, hình ảnh đính kèm, số lượng sản phẩm còn thiếu hoặc số tiền đề xuất. Nếu không điền đủ thông tin thì quý khách sẽ không tạo được khiếu nại.
Sau khi tạo khiếu nại thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thành công" và chuyển hướng tới màn hình danh sách khiếu nại, tại đây sẽ hiển thị các thông tin của khiếu nại đã được tạo:
Tạo khiếu nại thành công
Last modified 10mo ago
Copy link