B2. Tạo khiếu nại cho khách hàng

Mục đích: Chức năng này cho phép quý khách có thể tạo khiếu nại dịch vụ cho toàn bộ đơn hàng hoặc tạo riêng cho các mã sản phẩm trên đơn.

Bước 1: Tại màn hình Danh sách khiếu nại chọn nút "Tạo khiếu nại" (1)

Bước 2: Tại màn hình Tạo khiếu nại, => chọn loại Khiếu nại (2) => Điền mã đơn cần khiếu nại (3) => Chọn lý do khiếu nại (4) => up ảnh Khiếu nại (5) => Mô tả/điền chi tiết nội dung Khiếu nại (6) => chọn phương án xử lý (7) => Đề xuất (8) => Bấm tạo Khiếu nại (9).

Lưu ý: Một số lý do khiếu nại quý khách cần cung cấp thêm các thông tin như: mô tả, hình ảnh đính kèm, số lượng sản phẩm còn thiếu hoặc số tiền đề xuất. Nếu không điền đủ thông tin thì quý khách sẽ không tạo được khiếu nại.

Sau khi tạo khiếu nại thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thành công" và chuyển hướng tới màn hình danh sách khiếu nại, tại đây sẽ hiển thị các khiếu nại đã được tạo:

Last updated