4. Lịch sử nhập hàng

  • Khi import tồn kho cho sản phẩm, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử nhập hàng để nhằm mục đích tra cứu

  • Cho phép tìm kiếm theo Mã đơn nhập hàng, Tên sản phẩm, Kho hàng

Last updated