2. GDV gửi YCTT qua admin

Yêu cầu thanh toán đối với đơn ngoài

Bước 1: GDV truy cập chi tiết đơn hàng và đánh dấu đơn hàng ngoài

Bước 2 Tạo YCTT đơn hàng ngoài bằng cách click chọn vào nút [Tạo YCTT]

Gửi thanh toán qua ngân hàng

Gửi thanh toán qua Alipay

Sau khi gửi thành công YCTT đơn hàng ngoài thì các YCTT sẽ hiển thị ở danh sách YCTT tab YCTT đơn ngoài và YCTT ở trạng thái Chờ duyệt

Yêu cầu thanh toán đối với đơn thường

Bước 1: GDV truy cập chi tiết đơn hàng và click vào nút [Tạo YCTT]

Các bước chọn thanh toán qua ngân hàng và thanh toán quan alipay giống với YCTT đơn hàng ngoài

Gửi thanh toán qua ngân hàng

Gửi thanh toán qua Alipay

Sau khi gửi thành công YCTT sẽ hiển thị ở danh sách YCTT tab YCTT đơn thường và YCTT ở trạng thái Chờ thanh toán

Last updated